องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2561 ]267
202 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]227
203 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]216
204 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]237
205 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2561 ]208
206 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 3 ม.ค. 2561 ]221
207 ช่องทางแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]216
208 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]200
209 ประมวลจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2560 ]214
210 ประกาศประมวลจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2560 ]201
211 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปิดประกาศประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]224
212 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2560 ]308
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 9 มิ.ย. 2560 ]221
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2559-2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]207
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปี พ.ศ.2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]239
216 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 9 มิ.ย. 2560 ]280
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]205
218 โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางเพ็ญศรี วงษา ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ไชยไข หมู่ที่ 4 บ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อ [ 23 พ.ค. 2560 ]275
219 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเวณหน้าบ้านนายพุทธ ผิวผาง ไปทางบ้านนายดำ บุตรโชติ บ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 6 มี.ค. 2560 ]289
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 12 ม.ค. 2560 ]205
221 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]212
222 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]209
223 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]203
224 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]203
225 การร่วมกัน ทำกิจกรรม5ส. ของอบต.หัวหนอง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [ 8 ก.ค. 2559 ]253
226 งานก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านนางสมภาร แถวนาคำ ไปวัดสนวนวารีฯ(ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 บ้านโนนงิ้ว วงเงิน 152,000.-บาท [ 17 มี.ค. 2559 ]239
227 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ก.พ. 2559 ]218
228 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ [ 4 ม.ค. 2559 ]228
229 เกร็ดความรู้การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 4 ม.ค. 2559 ]218
230 ประกาศจ้างเหมารถรับ-ส่งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 21 ต.ค. 2558 ]218
231 ประกาศจ้างเหมารถรับ-ส่งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 21 ต.ค. 2558 ]235
232 รายงานผลประมาณราคากลางอาหารกลางวัน ปี 59 [ 19 ต.ค. 2558 ]218
233 ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 19 ต.ค. 2558 ]291
234 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 มี.ค. 2558 ]262
235 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 24 ก.พ. 2558 ]215
236 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 11 โครงการ ตามยุทธศาสตร์จังหวัด [ 24 ม.ค. 2558 ]199
237 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 24 ม.ค. 2558 ]206
238 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 ม.ค. 2558 ]258
239 เกร็ดความรู้การชำระภาษีท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2558 ]215
240 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]214
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7