องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 304 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ [ 27 พ.ค. 2567 ]14
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร) [ 27 พ.ค. 2567 ]9
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) [ 27 พ.ค. 2567 ]7
4 ขอเชิญประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 24 พ.ค. 2567 ]6
5 ประชุคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 16 พ.ค. 2567 ]8
6 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองสมัยสามัญ [ 13 พ.ค. 2567 ]12
7 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]5
8 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในเเผนพัฒนาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2567 ]18
9 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมฯสำหรับจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 10 เม.ย. 2567 ]15
10 ประชาสัมพันธ์ระบบให้บริการ E-Service โดยสามารถเข้าใช้งานระบบการให้บริการ โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน [ 10 เม.ย. 2567 ]19
11 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนอง [ 9 เม.ย. 2567 ]22
12 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 เม.ย. 2567 ]17
13 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่6 [ 27 มี.ค. 2567 ]20
14 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่5 [ 26 มี.ค. 2567 ]19
15 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2567 ]18
16 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 [ 22 มี.ค. 2567 ]19
17 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 [ 21 มี.ค. 2567 ]19
18 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล เเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]21
19 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2567 ]19
20 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 18 มี.ค. 2567 ]21
21 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต เเละปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]19
22 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม เเละความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]22
23 เข้าเเถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]22
24 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หัวหนองสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ ในวันที่ื ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สนามโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา [ 3 มี.ค. 2567 ]22
25 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]19
26 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]23
27 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 22 ก.พ. 2567 ]21
28 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]25
29 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 [ 21 ก.พ. 2567 ]3
30 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]23
31 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]33
32 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]22
33 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]29
34 ขอเชิญประชุมสภา สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 9 ก.พ. 2567 ]5
35 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]27
36 ขอเชิญชวนประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]7
37 โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 20 ม.ค. 2567 ]27
38 ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี2567 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]14
39 เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เเละการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 18 ม.ค. 2567 ]4
40 โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยนืทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]25
41 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]24
42 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม โตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]25
43 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]20
44 โครงการจัดกิจกรรมรำเสียงแคนดอกคณูมหานครขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤสจิกายน 2567 เวลา15.00 น [ 17 พ.ย. 2566 ]13
45 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 12 ต.ค. 2566 ]135
46 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]26
47 รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]22
48 ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการจัดหารถรับ-ส่ง ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 18 ก.ย. 2566 ]85
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 13 ก.ย. 2566 ]109
50 โครงการกองทุนวันละ1 บาท พ.ศ.2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]7
51 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 31 ส.ค. 2566 ]82
52 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต [ 31 ส.ค. 2566 ]12
53 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2566 ]35
54 ร่างประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 24 ส.ค. 2566 ]81
55 โครงการจัดทำศูนย์สาธิตการขยายพันธุ์พืชผักและไม้ผลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]27
56 ข้อบัญญัติทั่วไป คส.2566 (บ่อดักไขมัน) [ 23 ส.ค. 2566 ]122
57 ข้อบัญญัติทั่วไป คส.2566 (สะสมอาหาร) [ 23 ส.ค. 2566 ]97
58 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 22 ส.ค. 2566 ]62
59 ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2566 ]25
60 กองทุนวันสวัสดิการชุมชนตำบลหัวหนอง กองทุนวันละ 1 บาท ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 ส.ค. 2566 ]3
61 ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]7
62 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. ,ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. [ 5 ก.ค. 2566 ]85
63 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 5 ก.ค. 2566 ]15
64 รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 4 ก.ค. 2566 ]18
65 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]18
66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]69
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]56
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]55
69 โครงการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]5
70 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]55
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]63
72 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 18 เม.ย. 2566 ]59
73 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]73
74 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]75
75 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 14 มี.ค. 2566 ]65
76 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 17 ก.พ. 2566 ]59
77 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]56
78 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]66
79 เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]9
80 22 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาชุมชนโคกหนองม่วง บ้านหนองร้านหญ้า ซอย4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2565 ]104
81 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 23 ธ.ค. 2565 ]79
82 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]99
83 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. [ 7 พ.ย. 2565 ]109
84 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.หัวหนอง [ 3 ต.ค. 2565 ]234
85 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการมูลฝอยฯ2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]54
86 โครงการพิษสุนัขบ้าปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]56
87 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 30 ก.ย. 2565 ]54
88 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสมยศ ยอดสง่า [ 16 ก.ย. 2565 ]66
89 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางมยุรา ภูหิน ถึงวัดสนวนวารีพัฒนาราม [ 16 ก.ย. 2565 ]71
90 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]71
91 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2565 ]157
92 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 [ 5 ก.ย. 2565 ]79
93 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 26 ส.ค. 2565 ]71
94 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]90
95 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บเเละขนมูลฝอย(ค่าขยะ) [ 10 ส.ค. 2565 ]174
96 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเล้วสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2565 ]187
97 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2565 ]85
98 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]71
99 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]82
100 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองแจ้งกำหนดการเปิดเรียนตามประกาศที่แนบมาดังนี้ค่ะ [ 25 มี.ค. 2565 ]215
101 ประกาศ เรื่องขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]219
102 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 26 ม.ค. 2565 ]49
103 เรื่องรับโอนพนัหงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 17 ม.ค. 2565 ]320
104 ์ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 14 ม.ค. 2565 ]287
105 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 14 ม.ค. 2565 ]62
106 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 11 ม.ค. 2565 ]80
107 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]73
108 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2565 ]38
109 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]286
110 ยกเลือกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบคำขอใบอนุญาตประปอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและใบอนุญาตอื่นๆตามกฎหมายกำหนด [ 1 ต.ค. 2564 ]248
111 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]284
112 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]300
113 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]339
114 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขออนุญาตจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]261
115 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]246
116 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือนิติบุคคล เพื่อการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]331
117 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]339
118 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ [ 29 ก.ย. 2564 ]350
119 ประชาสัมพันธ์คู่มือการรายงานการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด (ทส2) [ 13 ก.ค. 2564 ]34
120 รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]239
121 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาบ้านไผ่ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]201
122 เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 30 เม.ย. 2564 ]242
123 โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]283
124 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาบ้านไผ่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]184
125 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ปี2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]333
126 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]243
127 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]274
128 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด [ 10 มี.ค. 2564 ]252
129 วันที่ 9/03/64 ฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณตัวอาคาร เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 มี.ค. 2564 ]255
130 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) [ 4 มี.ค. 2564 ]229
131 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653 [ 3 มี.ค. 2564 ]242
132 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ไปบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 [ 27 ก.พ. 2564 ]305
133 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]246
134 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 10 ก.พ. 2564 ]227
135 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย [ 9 ก.พ. 2564 ]231
136 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1(6ก.พ.63) [ 7 ก.พ. 2564 ]216
137 ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]286
138 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]225
139 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ต่อจากโครงการเดิม [ 29 ม.ค. 2564 ]287
140 อบต หัวหนอง ออกจัดเก็บค่าขยะ นอกสถานที่ [ 27 ม.ค. 2564 ]255
141 คู่มือการรายงานระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับผู้ครอบครองเเหล่งกำเนิดมลพิษ [ 27 ม.ค. 2564 ]170
142 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองทุ่ม ระยะทาง 115 เมตร [ 25 ม.ค. 2564 ]311
143 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดป่าฟ้าระงึมบ้านโนนงิ้ว ไปทางหนองสระบัว ระยะทาง 115 เมตร ขณะนี้เททั้งสองฝั่งแล้วครับ [ 25 ม.ค. 2564 ]273
144 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว [ 21 ม.ค. 2564 ]317
145 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว [ 20 ม.ค. 2564 ]255
146 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณ ศพด. วันศุกร์ที่15 มกราคม 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]230
147 งานสาธารณสุข ประชุมร่วมกับทีมนิเทศ การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ณ รพสต หัวหนอง ร่วมกับ รพ.บ้านไผ่ [ 13 ม.ค. 2564 ]259
148 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี [ 13 ม.ค. 2564 ]126
149 การดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]241
150 รายงานผลการวิเคาระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System : LTAS )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]313
151 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (งานการเงินและบัญชี) [ 30 ต.ค. 2563 ]231
152 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564 (งานพัฒนาจัดเก็บรายได้) [ 16 ต.ค. 2563 ]244
153 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]238
154 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]226
155 รายงานการเงิน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]243
156 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]229
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสานักบริบาลท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2563 ]275
158 รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]234
159 โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]231
160 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]222
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสานักบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]216
162 แผนการใช้เงิน พ.ศ.2562 [ 19 ส.ค. 2563 ]220
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]237
164 โครการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]221
165 แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 มิ.ย. 2563 ]240
166 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ปี2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]220
167 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]247
168 รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]235
169 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]270
170 (ร่าง) ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) [ 11 พ.ค. 2563 ]238
171 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (1) [ 8 พ.ค. 2563 ]238
172 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 1 พ.ค. 2563 ]226
173 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]213
174 แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ (ภ.ด.ส.๓) [ 1 เม.ย. 2563 ]259
175 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ (ภ.ด.ส.๓ [ 26 มี.ค. 2563 ]231
176 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]259
177 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]212
178 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หัวหนอง ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]218
179 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี [ 15 ม.ค. 2563 ]121
180 ประมวลจริยธรรม 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]255
181 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]223
182 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]227
183 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]269
184 มอบอำนาจผู้บริหาร [ 26 ธ.ค. 2562 ]235
185 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ธ.ค. 2562 ]260
186 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 31 ต.ค. 2562 ]231
187 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 31 ต.ค. 2562 ]233
188 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 31 ต.ค. 2562 ]248
189 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 15 ต.ค. 2562 ]210
190 รายงานสรุปผลการทำงานขจองระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) [ 12 ต.ค. 2562 ]256
191 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2562 ]204
192 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ 28 มิ.ย. 2562 ]335
193 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]230
194 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]222
195 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 6 พ.ค. 2562 ]211
196 โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2จากบ้านนายบรรลุ อินธิแสน ถึงสามแยกโนนงิ้วซอย 2 [ 19 มี.ค. 2562 ]275
197 ร่างข้อบัญญัติ อบต หัวหนอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 มี.ค. 2562 ]257
198 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2562 [ 24 ก.พ. 2562 ]247
199 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ก.พ. 2562 ]220
200 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]251
201 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]207
202 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]197
203 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]259
204 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]259
205 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ม.ค. 2562 ]225
206 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2562 ]260
207 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ม.ค. 2562 ]223
208 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 9 ม.ค. 2562 ]272
209 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]277
210 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]261
211 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ [ 4 ม.ค. 2562 ]236
212 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]212
213 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 4 ม.ค. 2562 ]217
214 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น [ 25 ธ.ค. 2561 ]236
215 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น ฉบับแก้ไข [ 25 ธ.ค. 2561 ]223
216 คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต ให้ รองนายก อบต อนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต สถานที่จัดตั้ง หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 19 พ.ย. 2561 ]395
217 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 16 พ.ย. 2561 ]251
218 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 16 พ.ย. 2561 ]230
219 วิสัยทัศน์ นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล [ 16 พ.ย. 2561 ]270
220 หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 16 พ.ย. 2561 ]235
221 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 12 ต.ค. 2561 ]226
222 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 4 ต.ค. 2561 ]217
223 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 10 ก.ย. 2561 ]258
224 ประกาศราคากลางงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพรหมมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 26 ก.ค. 2561 ]254
225 ร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]228
226 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]228
227 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประจำปี 2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]229
228 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเศรียร ขวาลา ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 5 มิ.ย. 2561 ]226
229 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]209
230 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]226
231 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี [ 28 มี.ค. 2561 ]288
232 เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 13 มี.ค. 2561 ]308
233 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/แจ้งยกเลิกกิจการ [ 15 ก.พ. 2561 ]294
234 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว ช่วงจากแยกวัดป่าฟ้าระงึมไปทางหนองสระบัว บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น ภายในวงเงิน 199,400.-บาท [ 8 ก.พ. 2561 ]293
235 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร [ 26 ม.ค. 2561 ]222
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding [ 22 ม.ค. 2561 ]281
237 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 12 ม.ค. 2561 ]231
238 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]235
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2561 ]278
240 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]240
241 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]228
242 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]253
243 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2561 ]222
244 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 3 ม.ค. 2561 ]233
245 ช่องทางแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]226
246 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]212
247 ประมวลจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2560 ]227
248 ประกาศประมวลจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2560 ]215
249 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปิดประกาศประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]237
250 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2560 ]321
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 9 มิ.ย. 2560 ]232
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2559-2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]217
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปี พ.ศ.2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]250
254 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 9 มิ.ย. 2560 ]294
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]218
256 โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางเพ็ญศรี วงษา ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ไชยไข หมู่ที่ 4 บ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อ [ 23 พ.ค. 2560 ]286
257 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเวณหน้าบ้านนายพุทธ ผิวผาง ไปทางบ้านนายดำ บุตรโชติ บ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 6 มี.ค. 2560 ]301
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 12 ม.ค. 2560 ]216
259 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]224
260 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]220
261 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]220
262 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]216
263 การร่วมกัน ทำกิจกรรม5ส. ของอบต.หัวหนอง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [ 8 ก.ค. 2559 ]268
264 งานก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านนางสมภาร แถวนาคำ ไปวัดสนวนวารีฯ(ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 บ้านโนนงิ้ว วงเงิน 152,000.-บาท [ 17 มี.ค. 2559 ]254
265 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ก.พ. 2559 ]231
266 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ [ 4 ม.ค. 2559 ]243
267 เกร็ดความรู้การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 4 ม.ค. 2559 ]233
268 ประกาศจ้างเหมารถรับ-ส่งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 21 ต.ค. 2558 ]234
269 ประกาศจ้างเหมารถรับ-ส่งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 21 ต.ค. 2558 ]259
270 รายงานผลประมาณราคากลางอาหารกลางวัน ปี 59 [ 19 ต.ค. 2558 ]233
271 ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 19 ต.ค. 2558 ]305
272 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 มี.ค. 2558 ]278
273 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 24 ก.พ. 2558 ]229
274 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 11 โครงการ ตามยุทธศาสตร์จังหวัด [ 24 ม.ค. 2558 ]211
275 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 24 ม.ค. 2558 ]222
276 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 ม.ค. 2558 ]272
277 เกร็ดความรู้การชำระภาษีท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2558 ]232
278 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]229
279 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]215
280 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]238
281 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 15 ต.ค. 2557 ]228
282 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 13 ส.ค. 2557 ]259
283 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [ 1 ส.ค. 2557 ]253
284 รับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]218
285 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]266
286 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]225
287 ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]236
288 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]242
289 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 7 ก.พ. 2557 ]242
290 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 14 ม.ค. 2557 ]277
291 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีประจำปี 2557 [ 14 ม.ค. 2557 ]246
292 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2556 ]278
293 กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) [ 1 พ.ค. 2555 ]234
294 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกัพฤษภาคม 2555 [ 1 พ.ค. 2555 ]236
295 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2554 [ 1 พ.ย. 2554 ]237
296 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2554 [ 1 ส.ค. 2554 ]249
297 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น อบต.หัวหนอง [ 26 ก.ค. 2554 ]228
298 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฏาคม 2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]232
299 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]238
300 รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี [ 30 พ.ย. 542 ]220
301 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 542 ]226
302 โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]242
303 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 30 พ.ย. 542 ]226
304 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 542 ]216