องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนอง  ครั้งที่ 3/2567 

    รายละเอียดข่าว

       วันที่   9   เม.ย.   2567  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนอง  ครั้งที่ 3/2567  เพื่อพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  สำหรับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนอง  ครั้งที่ 3/2567 
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง