องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม เเละความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

       นำโดย  นายสมศักดิ์  มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  นำคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  ด้สนคุณธรรม  จริยธรรม  เเละความสามัคคี  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ในวันที่  8  มีนาคม  2567  ณ  วัดบูรณสิทธิ์พระเจ้าใหญ่ผือบัง  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนเเก่น  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร  เเละประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน  เเละดำรงชีวิตอย่างมีความสุขจะต้องอาศัยกระบวนการอบรมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  ผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่โดยผ่านการจัดกิจกรรมด้านจิตวิทยา  ซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมเเละจริยธรรม  ส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข  พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด    เอกสารประกอบ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม เเละความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง