องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

    รายละเอียดข่าว

วันจันทร์  ที่  5  กุมภาพันธ์  2567

นำโดย  นายสมศักดิ์  มาซา  ตำแหน่ง  นายกองค็การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ร่วมกับ  ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร   พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเข้าร่วมกิจกรรม  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  พร้อมกล่าว           คำปฎิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานให้         เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติที่ดี  มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    เอกสารประกอบ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง