องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ก.พ. 2562 ]207
162 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]236
163 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]194
164 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]181
165 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]243
166 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]243
167 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ม.ค. 2562 ]212
168 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2562 ]247
169 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ม.ค. 2562 ]205
170 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 9 ม.ค. 2562 ]259
171 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]259
172 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]245
173 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ [ 4 ม.ค. 2562 ]222
174 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]199
175 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 4 ม.ค. 2562 ]202
176 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น [ 25 ธ.ค. 2561 ]220
177 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น ฉบับแก้ไข [ 25 ธ.ค. 2561 ]209
178 คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต ให้ รองนายก อบต อนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต สถานที่จัดตั้ง หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 19 พ.ย. 2561 ]366
179 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 16 พ.ย. 2561 ]235
180 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 16 พ.ย. 2561 ]215
181 วิสัยทัศน์ นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล [ 16 พ.ย. 2561 ]252
182 หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 16 พ.ย. 2561 ]220
183 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 12 ต.ค. 2561 ]213
184 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 4 ต.ค. 2561 ]203
185 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 10 ก.ย. 2561 ]244
186 ประกาศราคากลางงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพรหมมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 26 ก.ค. 2561 ]242
187 ร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]214
188 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]215
189 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประจำปี 2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]216
190 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเศรียร ขวาลา ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 5 มิ.ย. 2561 ]212
191 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]196
192 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]214
193 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี [ 28 มี.ค. 2561 ]271
194 เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 13 มี.ค. 2561 ]296
195 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/แจ้งยกเลิกกิจการ [ 15 ก.พ. 2561 ]275
196 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว ช่วงจากแยกวัดป่าฟ้าระงึมไปทางหนองสระบัว บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น ภายในวงเงิน 199,400.-บาท [ 8 ก.พ. 2561 ]282
197 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร [ 26 ม.ค. 2561 ]209
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding [ 22 ม.ค. 2561 ]270
199 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 12 ม.ค. 2561 ]220
200 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]223
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7