องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 -2569 [ 12 ก.พ. 2567 ]30
2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]57
3 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]53
4 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]198
5 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]200
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]287
7 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2564 ]281
8 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารสว่นตำบล การสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 12 ม.ค. 2564 ]268
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]262
10 ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]270
11 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]268
12 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน [ 23 ธ.ค. 2563 ]261
13 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]299
14 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานสว่นท้องถิ่น [ 22 ธ.ค. 2563 ]260
15 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]297
16 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]321
17 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]268
18 ประกาศประมวลจริยธรรม 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]314
19 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]305
20 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]339
21 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]308
22 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]271
23 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]253
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]245
25 รายงานการรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]258
26 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]249
27 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (2) [ 8 พ.ค. 2563 ]251
28 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (1) [ 8 พ.ค. 2563 ]243
29 รายงานการจัดทำโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]241
30 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]280
31 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]279
32 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]237
33 ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2563 ]246
34 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 24 เม.ย. 2563 ]237
35 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]239
36 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มี.ค. 2563 ]235
37 ตอบรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา [ 10 มี.ค. 2563 ]237
38 สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [ 9 มี.ค. 2563 ]241
39 รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 6 ก.พ. 2563 ]229
40 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]241
41 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]239
42 มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หัวหนอง ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]289
43 ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16 ม.ค. 2563 ]230
44 การจัดทำประมวลจริยธรรม 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]213
45 รายงานผลการศึกษาดูงาน ปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]213
46 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 19 พ.ย. 2562 ]265
47 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]222
48 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1) [ 9 ต.ค. 2562 ]220
49 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (2) [ 9 ต.ค. 2562 ]224
50 รายงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสมัคคี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]223
51 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) [ 12 เม.ย. 2562 ]248
52 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 4 เม.ย. 2562 ]223
53 แจ้งรับโอน(ย้าย)ปลัด อบต. [ 8 ก.พ. 2562 ]230
54 รายงานผลการศึกษาดูงาน ปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]212
55 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]216
56 รายงานผลการฝึกอบรมประจำปี [ 1 พ.ย. 2561 ]226