องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 -2569 [ 12 ก.พ. 2567 ]20
2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]53
3 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]47
4 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]190
5 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]194
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]280
7 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2564 ]275
8 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารสว่นตำบล การสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 12 ม.ค. 2564 ]262
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]257
10 ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]264
11 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]262
12 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน [ 23 ธ.ค. 2563 ]255
13 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]292
14 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานสว่นท้องถิ่น [ 22 ธ.ค. 2563 ]253
15 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]290
16 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]315
17 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]262
18 ประกาศประมวลจริยธรรม 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]309
19 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]300
20 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]333
21 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]301
22 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]263
23 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]246
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]240
25 รายงานการรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]252
26 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]244
27 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (2) [ 8 พ.ค. 2563 ]244
28 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (1) [ 8 พ.ค. 2563 ]239
29 รายงานการจัดทำโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]237
30 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]273
31 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]274
32 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]232
33 ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2563 ]239
34 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 24 เม.ย. 2563 ]232
35 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]234
36 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มี.ค. 2563 ]227
37 ตอบรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา [ 10 มี.ค. 2563 ]232
38 สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [ 9 มี.ค. 2563 ]236
39 รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 6 ก.พ. 2563 ]222
40 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]235
 
หน้า 1|2