องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]12
2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]259
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]288
4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]261
5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]265
6 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]258
7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]295
8 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]250
9 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]258
10 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]254
11 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]243
12 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]241
13 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]243
14 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]246
15 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]243
16 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]249
17 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]249
18 แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]256
19 11.แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]288
20 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]274
21 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]238
22 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]221
23 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]230
24 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]224
25 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]226
26 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]222
27 6.แผนงานเคหะชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]220
28 6.แผนงานเคหะชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]215
29 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]229
30 4.แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]226
31 4.แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]226
32 3.แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]218
33 3.แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]234
34 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]220
35 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]227