องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
สปสช.ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]141
42 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพ.สต หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]151
43 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]186
44 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]214
45 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]138
46 โครงการส่งแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด ปีงบประมาณ2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 30 ก.ย. 2563 ]135
47 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]160
48 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]175
49 รายงานโครางการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อนใจวัยทีน ในสถานศึกษา 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]177
50 รายงานโครางการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อนใจวัยทีน ในสถานศึกษา 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]162
51 รายงานผลโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]112
52 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]143
53 คำสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2563 ]150
54 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 21 พ.ย. 2562 ]145
55 โครงการล่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการด้วยหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]107
56 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]110
57 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]104
58 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]138
59 โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเชี่ยวชาญการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน รพ.สต. หัวหนอง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]168
60 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพ.สต หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]125
61 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]107
62 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]141
63 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถามที่กองทุนประกันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่นตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]142
64 คำสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 25 ก.ย. 2562 ]147
65 รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันเชื้อโรคจากขยะอินทรีย์ สู่ชุมชนสะอาดกองทุนประกันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่นตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]110
66 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ยืดสุขก่อนรับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนประกันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ท้องถิ่นตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]142
67 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมรักการอ่านเพื่อพัฒนา EQ IQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]146
68 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]115
 
|1หน้า 2