องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
สปสช.ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัคร อาสาสมัคร รักษ์โลกระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]4
2 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตามครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]4
3 รายชื่อผู้สูงอายุในกองทุนการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ตำบลหัวหนองประจำปี 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]6
4 รายชื่ออาสาบริบาลท้องถิ่น และผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver/CG) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]7
5 คู่มือประชาชน การจัดการขยะครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]3
6 ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]2
7 โครงการคัดลองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธีFIT [ 30 ก.ย. 2565 ]63
8 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก [ 30 ก.ย. 2565 ]49
9 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล [ 30 ก.ย. 2565 ]44
10 โครงการส่งเสริมแม่เฝ้าระวังลูกเพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด [ 30 ก.ย. 2565 ]44
11 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโลคMetabolic ในประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป [ 30 ก.ย. 2565 ]48
12 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 30 ก.ย. 2565 ]50
13 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อวัยทีนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว [ 30 ก.ย. 2565 ]45
14 รายงานโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา [ 30 ก.ย. 2565 ]50
15 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอกภัยในชุมชน [ 30 ก.ย. 2565 ]52
16 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพสต.หัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]51
17 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า [ 30 ก.ย. 2565 ]45
18 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรม [ 30 ก.ย. 2565 ]54
19 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคท้องถิ่นรักษ์โลก [ 30 ก.ย. 2565 ]49
20 รายงานสำรวจตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]45
21 โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจAntigen Test Kit (ATK) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง [ 30 ก.ย. 2565 ]53
22 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอยขยะอินทรีย์(ขยะเปียก) [ 30 ก.ย. 2565 ]57
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]53
24 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]51
25 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) [ 30 ก.ย. 2565 ]48
26 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]43
27 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนองครั้งที่ 4-2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]46
28 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนองครั้งที่ 3-2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]43
29 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนองครั้งที่ 2-2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]48
30 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนองครั้งที่ 1-2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]49
31 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]185
32 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรม ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]189
33 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.หัวหนอง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]156
34 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]142
35 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพ.สต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]150
36 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.หัวหนอง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]178
37 โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]186
38 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล รพ.สต.หัวหนอง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]140
39 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]193
40 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]145
41 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]142
42 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพ.สต หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]151
43 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]186
44 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]215
45 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]140
46 โครงการส่งแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด ปีงบประมาณ2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 30 ก.ย. 2563 ]137
47 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]160
48 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]175
49 รายงานโครางการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อนใจวัยทีน ในสถานศึกษา 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]178
50 รายงานโครางการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อนใจวัยทีน ในสถานศึกษา 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]162
51 รายงานผลโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]112
52 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]144
53 คำสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2563 ]150
54 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 21 พ.ย. 2562 ]145
55 โครงการล่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการด้วยหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]107
56 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]110
57 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]104
58 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]138
59 โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเชี่ยวชาญการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน รพ.สต. หัวหนอง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]168
60 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพ.สต หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]126
61 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]109
62 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]142
63 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถามที่กองทุนประกันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่นตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]142
64 คำสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 25 ก.ย. 2562 ]148
65 รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันเชื้อโรคจากขยะอินทรีย์ สู่ชุมชนสะอาดกองทุนประกันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่นตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]110
66 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ยืดสุขก่อนรับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนประกันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ท้องถิ่นตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]143
67 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมรักการอ่านเพื่อพัฒนา EQ IQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]146
68 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]115