วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้นเพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างโครงการกั้นห้องและติดมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านภายในตำบลหัวหนอง 5 จุด จำนวน 1 โครงการ
23  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คันๆละ 17,000.-บาท เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล. ม.ที่1 บ้านหัวหนอง 20 จุด และ ม.ที่4 บ้านโนนข่า 7 จุด โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายถนนมิตรภาพสายเก่าบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อเขตตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการงานลงท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ช่วงจากข้างครัวค้ำคูณ ถึงหน้าสวนนางดวงจิตร ประชากูล สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 45 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง