วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชนิดหน้ากากอนามัย สเปรย์และ/หรือเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมติดตั้ง) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการจัดตั้งจุดตรวจเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยต้นนารีสอร์ท (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางจารุวรรณ นนทะเสน (จ่ายลาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางสาวิตรี เหง้าทอง (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายอนุชา อุปแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง