วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-9211 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายเครียร ขวาลาถึงหน้าบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ และโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนางขนิษฐา หลุมนาไปทางบ้านนางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำแผ่นไม้อัดโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (เริ่ม 1 มิถุนายน - 30กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานองค์การบรหารส่วนตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายดอนปู่ตา (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมางานถมดินปรับระดับพร้อมเกลี่ยเรียบ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง