วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองกับถนนมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองกับหมู่ที่ 6 บ้านโนนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน (จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนองประจำเดือนสิงหาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพรมมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่และมอเตอร์พัดลมแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 100 รีมๆละ 135.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดัมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10,ธงธรรมจักร,เสาธงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง