วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลโครงการจัดตั้งจุดตรวจเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 85-1667ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ถนนสายคันคูลำห้วยน้ำซับฝั่งขวา บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.-บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,200.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น 6 เส้นๆละ 4,494.-บาท จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (นมถุงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 9 เมษายน 2564 รวม 88 วัน และช่วงปิดเทอมนมกล่อง จำนวน 37 วัน รวมทั้งสิ้น 125 วัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองนาวัวด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 สายจากสี่แยกไปสวนสมเด็จย่าด้านทิศตะวันตก ถึงที่นานางสุวรรณา แสงลุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อกระดาษ A4 (80แกรม) จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง