วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2561
จ้างจ้างจัดหายานพาหนะ(รถปรับอากาศ 2 ชั้น)จำนวน 6 คัน สำหรับโครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 2 ช่วง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนองประจำเดือนตุลาคม 2561 ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในสำนักงานอบต.และเผยแพร่ในหมู่บ้านตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานอบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการต่อท่อประปาเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง