องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2567 ]12
2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 26 มี.ค. 2567 ]12
3 คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]20
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]37
5 คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]146
6 คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]237
7 คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]116
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 9 ก.พ. 2565 ]227
9 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 8 ก.พ. 2565 ]176
10 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด [ 13 ม.ค. 2565 ]267
11 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]196
12 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]262
13 คู่มือมาตรฐานงานการเงิน [ 11 มี.ค. 2564 ]237
14 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีป้าย 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]242
15 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]248
16 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]249
17 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีป้าย [ 9 มิ.ย. 2563 ]283
18 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 มิ.ย. 2563 ]232
19 การแก้ไขค่ำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง [ 24 ม.ค. 2563 ]204
20 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน [ 20 ม.ค. 2563 ]274
21 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]209
22 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 18 ธ.ค. 2562 ]216
23 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2562 ]249
24 ขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 12 พ.ย. 2562 ]208
25 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 15 ต.ค. 2562 ]260
26 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]252