องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
องค์กรการเรียนรู้
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดการความรู้ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2) [ 11 พ.ค. 2566 ]72
2 แผนการจัดการความรู้ [ 11 พ.ค. 2566 ]16
3 การจัดองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 11 พ.ค. 2566 ]17
4 การจัดการความรู้ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1) [ 24 ก.พ. 2565 ]67
5 ระเบียบทะเบียนพาณิชย์ [ 24 ก.พ. 2565 ]59
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2562 ]264
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2562 ]243
8 แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]253
9 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 4 พ.ค. 2561 ]268
10 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]293
11 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [ 2 ก.พ. 2561 ]240
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2561 ]272
13 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]290
14 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]256
15 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2560 ]272
16 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร [ 12 ก.ย. 2560 ]310
17 ข้อบังคับสอบสวนคดีละเมิด [ 11 ก.ค. 2560 ]284
18 พระราชกฤษฎีกาภาษีบำรุงที่ดิน [ 17 พ.ค. 2560 ]270
19 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ [ 4 เม.ย. 2560 ]306
20 กฎกระทรวงอาคาร [ 7 ก.พ. 2560 ]313
21 กฎกระทรวงตั้งโรงฆ่าสัตว์ [ 3 ม.ค. 2560 ]314
22 กฎกระทรวง ภาษีโรงเรือน ที่ดิน [ 8 พ.ย. 2559 ]277
23 พระราชบัญญัติบัตรประชาชน [ 16 ส.ค. 2559 ]265
24 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล [ 12 เม.ย. 2559 ]317
25 การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 5 ก.พ. 2559 ]284
26 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 5 ก.พ. 2559 ]237
27 แผนการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 4 ก.พ. 2559 ]236
28 สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 4 ก.พ. 2559 ]246
29 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 30 ม.ค. 2559 ]225
30 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 5 ม.ค. 2559 ]228
31 วันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2558 ]226