องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
สปสช.ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]49
22 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]71
23 คำสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2563 ]69
24 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 21 พ.ย. 2562 ]74
25 โครงการล่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการด้วยหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรม ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]49
26 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]58
27 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]48
28 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]63
29 โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเชี่ยวชาญการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน รพ.สต. หัวหนอง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]78
30 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพ.สต หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]64
31 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]49
32 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน วัยใส ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]70
33 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถามที่กองทุนประกันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่นตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]69
34 คำสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 25 ก.ย. 2562 ]76
35 รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันเชื้อโรคจากขยะอินทรีย์ สู่ชุมชนสะอาดกองทุนประกันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่นตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]51
36 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ยืดสุขก่อนรับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนประกันหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ท้องถิ่นตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]67
37 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมรักการอ่านเพื่อพัฒนา EQ IQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]60
38 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]49
 
|1หน้า 2