องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]57
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]161
3 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 8 มี.ค. 2565 ]238
4 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับที่ 2 [ 28 ก.พ. 2565 ]210
5 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]226
6 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 [ 14 ต.ค. 2562 ]306
7 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 [ 14 ต.ค. 2562 ]264
8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 14 ต.ค. 2562 ]254
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การขัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 11 ต.ค. 2562 ]261
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 [ 11 ต.ค. 2562 ]284
11 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 10 ต.ค. 2562 ]304
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]252
13 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 9 ต.ค. 2562 ]264
14 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]290
15 พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 8 ต.ค. 2562 ]262
16 ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด [ 8 ต.ค. 2562 ]307
17 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 7 ต.ค. 2562 ]255
18 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 7 ต.ค. 2562 ]270
19 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 [ 7 ต.ค. 2562 ]245
20 ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]255
21 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2562 ]254
22 เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2562 ]289
23 การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2562 ]226
24 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2562 ]245
25 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 3 ต.ค. 2562 ]241
26 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 2 ต.ค. 2562 ]225
27 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2562 ]224