องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]172
22 รายงานการรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]187
23 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]172
24 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (2) [ 8 พ.ค. 2563 ]175
25 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (1) [ 8 พ.ค. 2563 ]172
26 รายงานการจัดทำโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]165
27 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]178
28 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]181
29 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]163
30 ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2563 ]170
31 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 24 เม.ย. 2563 ]164
32 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]165
33 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มี.ค. 2563 ]158
34 ตอบรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา [ 10 มี.ค. 2563 ]163
35 สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [ 9 มี.ค. 2563 ]166
36 รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 6 ก.พ. 2563 ]155
37 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]161
38 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]163
39 มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หัวหนอง ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]193
40 ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16 ม.ค. 2563 ]167
 
|1หน้า 2|3