องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]167
2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]171
3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]168
4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]170
5 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]168
6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]179
7 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]167
8 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]165
9 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]166
10 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]161
11 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]158
12 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]164
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]156
14 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]161
15 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]160
16 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]158
17 แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]161
18 11.แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]165
19 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]157
20 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]154
 
หน้า 1|2