องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม)

    รายละเอียดข่าว

  1. โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม)
สถานที่ก่อสร้าง  บ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่ 2  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
ลักษณะงาน 
  1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
74.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  370.00 ตารางเมตร  พร้องลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบ ทั้งสองข้างๆละ  0.35 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ  คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  7.77  ลูกบาศก์เมตร
  1. งานติดตั้งป้ายประขาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จำนวน  1 ชุด
วงเงินงบประมาณ  199,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ

โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง