องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


1.โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบรรลุ อินธิแสน ถึงสามแยกโนนงิ้วซอย 2

    รายละเอียดข่าว

1.โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก    
สถานที่ก่อสร้าง  ภายในบ้านโนนงิ้ว   หมู่ที่ 2  จาก    บ้านนายบรรลุ  อินธิแสน  ถึงสามแยกโนนงิ้วซอย 2 ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
           ลักษณะงาน 
  1. งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ              จำนวน 39 ท่อน
  2. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 2 บ่อ
  3. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  0.90 เมตร ระยะทาง 38.40 เมตร        หรือมีพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 34.56  ตารางเมตร
หมายเหตุ  ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 40.20 เมตร
               วงเงินงบประมาณ  57,100.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ

1.โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบรรลุ อินธิแสน ถึงสามแยกโนนงิ้วซอย 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง