องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายเพียร อ้วนภักดี ถึงหน้าบ้านนายคารม แก่นวงษ์

    รายละเอียดข่าว

1.โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก    
สถานที่ก่อสร้าง  ภายในบ้านโนนงิ้ว   หมู่ที่ 2  จากบ้านนายเพียร   อ้วนภักดี  ถึงหน้าบ้านนายคารม  แก่นวงษ์   ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
           ลักษณะงาน 
  1. งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ              จำนวน 41 ท่อน
  2. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 3 บ่อ
  3. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  0.70 เมตร ระยะทาง 40.10 เมตร        หรือมีพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 28.07  ตารางเมตร
หมายเหตุ  ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 42.80 เมตร
               วงเงินงบประมาณ  52,400.-บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ

โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายเพียร อ้วนภักดี ถึงหน้าบ้านนายคารม แก่นวงษ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง