องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านนายบุญมี เค้าสงค์ ถึงบ้านนายทองสุข ทาตา

    รายละเอียดข่าว

    1.โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
       สถานที่ก่อสร้าง  ภายในบ้านโนนงิ้ว   หมู่ที่ 2  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  จาก  บ้านนายบุญมี  เค้าสงค์  ถึงบ้านนายทองสุข  ทาตา
       ลักษณะงาน 
  1. งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ              จำนวน 117 ท่อน
  2. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 3 บ่อ
  3. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  0.70 เมตร ระยะทาง 115.20 เมตร
  4. งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง0.20 เมตร ยาว 20.00 เมตร คิดเป็นงานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร
  5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ  ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 120.60 เมตร
               วงเงินงบประมาณ  139,100.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ

โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านนายบุญมี เค้าสงค์ ถึงบ้านนายทองสุข ทาตา
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง