องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแคล้ว กองทอง

    รายละเอียดข่าว

  1. โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนางแคล้ว   กองทอง
สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 1  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
ลักษณะงาน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 15.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  34.10 ตารางเมตร
วงเงินงบประมาณ  17,500.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแคล้ว กองทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง