องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพรหมมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  จะดำเนินการจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนข่า หมู่ที่  4  จากบ้านนายพรมมา   เจริญอินทร์  ถึงบ้านนางวิลาวัลย์   นูเร   ภายในวงเงิน 132,700.-บาท    มีรายละเอียดดังนี้
  • ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  จำนวน  78  ท่อน
  • งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน  8  บ่อ
  • งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง   0.90  เมตร  ระยะทาง  75.60  เมตร
  • งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  หนา 0.10 เมตร ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 20.00 เมตร     คิดเป็นงานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  4.00  เมตร  
  • งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ  จำนวน  1  ชุด
หมายเหตุ  ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเหล็ก  ระยะทางไม่น้อยกว่า   82.80  เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองกำหนด)


    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพรหมมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง