องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ [ 25 เม.ย. 2567 ]11
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 25 เม.ย. 2567 ]8
3 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 25 เม.ย. 2567 ]10
4 คู่มือการขอต่ออายุใบประกอบกิจที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ [ 24 เม.ย. 2567 ]12
5 คู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำหรับผู้รับบริการ [ 28 มี.ค. 2567 ]12
6 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการการจัดเก็บภาษีรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]14
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 28 มี.ค. 2567 ]14
8 คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]14
9 คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]16
10 คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]10
11 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]64
12 คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]72
13 คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]311
14 มาตรฐานการให้บริการ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง [ 25 ม.ค. 2565 ]175
15 มาตรฐานการให้บริการ เรื่อง ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร [ 25 ม.ค. 2565 ]227
16 กำรขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ [ 5 ม.ค. 2565 ]164
17 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]196
18 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]169
19 ขั้นตอนการให้บริการด้านการเงินและบัญชี [ 11 มี.ค. 2564 ]253
20 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]213
21 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]230
22 คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]214
23 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]208
24 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 10 มิ.ย. 2563 ]509
25 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 มิ.ย. 2563 ]286
26 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ธ.ค. 2562 ]251