องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
 

การคมนาคม / ขนส่ง

 

         จากขอนแก่นตามเส้นทางถนนมิตรภาพ  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ไปทางจังหวัดนครราชสีมา   มีเส้นทางเข้าสู่ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ได้  2   เส้นทาง  คือ

 

         1. จากสี่แยกถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)  ติดกับถนนแจ้งสนิท (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2037)   เลี้ยวมาทางไปอำเภอชนบท    จากแยกมาประมาณ  1.5    กิโลเมตร  ถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไผ่เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ  500  เมตร    ถึงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ติดกับโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

 

         2.  จากทางแยกถนนมิตรภาพ  ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 )  ตัดกับถนนแจ้งสนิท   (ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2037) มาทางไปจังหวัดนครราชสีมา  ออกจากแยกประมาณ  1  กิโลเมตร  ถึงถนนเลี่ยงเมือง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23) กลับรถไปทางบ้านไผ่เลี้ยวซ้ายตรงข้ามกับศูนย์วิทยาศาสตร์  อำเภอบ้านไผ่  เข้ามาทางบ้านหัวหนอง  และหนองนาวัว จากแยกโรงเรียนบ้าน หนองนาวัว-โนนงิ้ว  ไปทางทิศเหนือถนนหินคลุก  ระยะทางประมาณ  1,700  เมตร ถึงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหนอง

 
   

 

 
 
 

จำนวนรถโดยสาร

 

-     รถโดยสารประจำทาง  สายบ้านไผ่ - ชนบท - มัญจาคีรี

 

-     รถโดยสารประจำทาง  สายขอนแก่น - เมืองพล

 
       
 
  การโทรคมนาคม
  -     ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                 จำนวน   6   แห่ง  
  -     หอกระจายข่าว                          จำนวน   6   แห่ง  
 
   

   
 
  การไฟฟ้า
 

-     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกบ้าน

 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 

-     ลำห้วย ลำน้ำ                            จำนวน  1  สาย    ตั้งอยู่ หมู่ 1, 4

  -     บึงหนอง                                  จำนวน  7  แห่ง  ตั้งอยู่   หมู่ 1, 5
 

-     อ่างเก็บน้ำชลประทาน              จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่   หมู่ 1, 2, 3

 
 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 
 

-     ฝาย                                           จำนวน  4  แห่ง   ตั้งอยู่   หมู่ 1, 3, 4

 

-     บ่อน้ำตื้น                                   จำนวน  7  แห่ง   ตั้งอยู่   หมู่ 1- 5

 

-     บ่อโยก                                       จำนวน 22 แห่ง   ตั้งอยู่   หมู่ 1 - 6

 

-     บ่อบาดาลส่วนตัว                       จำนวน 25 แห่ง   ตั้งอยู่   หมู่ 1 - 6

 

-     บ่อขุดส่วนตัว                              จำนวน  6  แห่ง   ตั้งอยู่   หมู่ 1 – 6

 
   

 

 
 
 

การประปา

 

-     มีการให้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเต็มพื้นที่แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน