องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

 

การศึกษา

 

1.โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน   2  แห่ง  ดังนี้

 
 
จำนวนครู
ชาย
หญิง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
 
โรงเรียน
 
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
 
 
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
8
3
5
72
42
30
 
บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
10
5
5
122
74
48
 
 
  2.โรงเรียนมัธยม  จำนวน  1  แห่ง   ดังนี้
 
 
จำนวนครู
ชาย
หญิง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
 
โรงเรียน
 
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
 
 
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
13
5
8
180
88
92
 
       
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 
    วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน  5  แห่ง
  1. วัดสนวนวารีพัฒนาราม ตั้งอยู่  หมู่ที่  1  บ้านหัวหนอง
  2. วัดป่าฟ้าระงึม      ตั้งอยู่  หมู่ที่  2 บ้านโนนงิ้ว
  3. วัดบูรณสิทธิ์(พระเจ้าใหญ่ผือบัง)     ตั้งอยู่  หมู่ที่  3  บ้านหนองร้านหญ้า
  4. วัดสุดาราษฎร์วราราม ตั้งอยู่  หมู่ที่  4  บ้านโนนข่า
  5. วัดป่าโกศลสามัคคีธรรม   ตั้งอยู่  หมู่ที่  5  บ้านหนองร้านหญ้า
 
       

สาธารณสุข

 

    สถานีอนามัยประจำตำบล    จำนวน   1  แห่ง 

      อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
   

 

 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

-     ศูนย์วิทยุ อปพร.                จำนวน     1   แห่ง

 

    สมาชิก อปพร.ประจำตำบล   จำนวน   46   คน