องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

         สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของพื้นที่ตำบลหัวหนอง ประชากรส่วนมากจะมีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตทางการเกษตร  อาทิ  ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง   และในบางพื้นที่จะมีการเลี้ยงสัตว์

 

         ทำให้ประชาชนมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี  และมีความเข้มแข็ง  หน่วยเศรษฐกิจจะเป็นธุรกิจปลีกย่อยที่มีความเป็นชนบทอยู่มากกว่าปัจจุบัน  เริ่มมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเข้ามา  หน่วยเศรษฐกิจที่มี เช่น  ปั๊มน้ำมัน โรงสีข้าวขนาดย่อมภายในหมู่บ้าน  อู่ซ่อมรถยนต์   และร้านขายของชำ

 

อาชีพ

-
ทำนา 614 ครัวเรือน
-
ทำไร่ 235 ครัวเรือน
-
ทำสวน 20 ครัวเรือน
-
เลี้ยงสัตว์ 150 ครัวเรือน
-
รับจ้างทั่วไป 450 ครัวเรือน
 

 

 
 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-
ปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง (ขนาดใหญ่  2  แห่ง  ,  เล็ก  2  แห่ง)
-
โรงสี 12 แห่ง  
-
อู่ซ่อมรถยนต์/ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์      5 แห่ง  
-
โรงงานอุตสาหกรรม  2 แห่ง  
-
ฟาร์มปศุสัตว์        5 แห่ง  
-
โรงฆ่าสัตว์ (เอกชน) 3 แห่ง  
-
สถานพยาบาล (คลีนิค) 2 แห่ง  
-
ร้านค้าปลีก 22 แห่ง  
-
โชว์รูมรถยนต์ 1 แห่ง  
-
ร้านอาหาร 3 แห่ง  
-
สนามกอล์ฟ         1 แห่ง  
-
โรงขนมจีน 4 แห่ง  
-
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง       3 แห่ง