องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา
          ในอดีตการที่ผ่านมามีหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านชื่อบ้านหัวหนอง บ้านนาวัวและบ้านโนนงิ้ว ได้รวมเป็นหมู่บ้านเดียวกันมีนามในเบื้องต้นว่าโนนงิ้ว ได้ย้ายมาจากตำบลหัวนาคำ ซึ่งหากจากที่นี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 4 กิโลเมตร เหตุที่ย้ายมาเนื่องจากที่เดิมมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ซึ่งทราบจากการบอกเล่ามาว่า สภาพพื้นดินเป็นโคลนเหนียวและอยู่ห่างตัวเมือง เส้นทางการคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นลักษณะหมู่บ้านปิด เพราะสมัยนั้นเป็นป่าดงหนาทึบมาก ฉะนั้นจึงอพยพเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเมืองเพื่อให้การไปมาติดต่อกับทางอำเภอสะดวกสบายยิ่งขึ้น ได้พิจารณาเห็นว่าในที่ปัจจุบันนี้มีทำเลที่เหมาะสมมีหนองน้ำใหญ่ (หนองนาวัว) ได้อาศัยในการครองชีพไม่ขาดแคลนจึงได้เลือกเอาทำเลนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน และได้ขนานนามชื่อบ้านตนเองให้สอดคล้องตามสภาพภูมิศาสตร์ว่าบ้านโนนงิ้ว (เพราะมีต้นนุ่นมาก) และตามหลักฐานข้อมูลบ้านโนนงิ้ว ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2452 ประมาณเวลาได้ 95 ปี ในเวลาต่อมา นายชม มาศรี ได้ขอตั้งตำบลเพิ่มขึ้นโดยรวมเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน คือ หัวหนอง – หนองนาวัว - โนนงิ้ว –โนนไผ่ – โนนข่า - หนองร้านหญ้า ชื่อว่า ตำบลหัวหนอง อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
 
  ที่ตั้งและอาณาเขต
           องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ของอำเภอบ้านไผ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 396 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
              มีเนื้อที่ประมาณ 16,343 ไร่ หรือประมาณ 24.79 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม มีลำห้วยธรรมชาติ และแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นในพื้นที่ ได้แก่ ห้วยถ่อน (ลำน้ำซับ) ชลประทานหนองนาวัว และบ่อกระถิน และมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังน
 
   

 

 
 
  ทิศเหนือ
ติดกับ
เขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่ และ อบต.บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  ทิศใต้
ติดกับ
เขต อบต.โนนแดง กิ่งอำเภอโนนศิลา อบต.หนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  ทิศตะวันออก
ติดกับ
เขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่ อบต.ในเมือง และ อบต.หนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  ทิศตะวันตก
ติดกับ
เขต อบต. เมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
การปกครอง
 
 

       ตำบลหัวหนอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  6 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหนอง ทั้ง  6  หมู่บ้าน  ดังนี้

  1)  หมู่ที่  1  บ้านหัวหนอง
  2)  หมู่ที่  2  บ้านโนนงิ้ว
  3)  หมู่ที่  3  บ้านหนองนาวัว
  4)  หมู่ที่  4  บ้านโนนข่า 
  5)  หมู่ที่  5  บ้านหนองร้านหญ้า
 

6)  หมู่ที่  6  บ้านโนนไผ่ 

 
 

       ตำบลหัวหนองมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  3,653  คน  แยกเป็น   ชาย  1,807  คน หญิง  1,846  คน  จำนวนครอบครัว  1,003  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 147  คนต่อตารางกิโลเมตร

 
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รวม
ชาย
หญิง
 
1.
หัวหนอง
282
264
546
 
2.
โนนงิ้ว
272
299
571
 
3.
หนองนาวัว
426
466
872
 
4.
โนนข่า
297
271
568
 
5.
หนองร้านหญ้า
311
349
660
 
6.
โนนไผ่
219
217
436
 
รวม
6 หมู่บ้าน
1,846
1,846
3653