องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 
    "ตำบลหัวหนองน่าอยู่     เชิดชูคุณธรรม    น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
 
 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  และเศรษฐกิจ

 

2.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

3.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  แบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

4.  สร้างและซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  การผังเมือง

 

5.  ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสวัสดิการสังคมของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการอนุรักษ์       วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

6.  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

7.  ส่งเสริมระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีกับองค์กร  และชุมชน

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 

1.  หมู่บ้าน / ชุมชนในตำบลน่าอยู่  รักษาสมดุลธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

 

2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีอาชีพและรายได้พอเพียง

 

3.  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว

 

4.  พัฒนาคน  สังคม  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  และเจริญก้าวหน้า

 

5.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  รวมทั้งตอบสนองต่อการ
      พัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลในการบริการประชาชน