องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหัวหนองและอำเภอบ้านไผ่ 
   
   -  วัดบูรณสิทธิ์  (พระเจ้าใหญ่ผือบัง)    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่ 5  (พระเจ้าใหญ่ผือบัง (วัดบุรณะสิทธิ์))
   
 

 

 

   
  -    วัดป่าฟ้าระงึม   ตั้งอยู่บ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่ 2   ( พระธาตุเจดีย์ฟ้าระงึม (บ้านโนนงิ้ว))
   
 

 

   
  -    วัดสนวนวารีพัฒนาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนา เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป    จิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 100 ปี
   
 
 

 

   
     อ่างเก็บน้ำชลประทานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีพื้นที่ 375 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2   และ หมู่ที่  3  เช่น  พื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ