องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ

 
 

1.1  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

 

1.2  พัฒนาอาชีพเสริม

 

1.3  พัฒนาการเกษตรโดยเน้นการผลิตใช้ปุ๋ยชีวภาพ

 

1.4  ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ

 

1.5  ส่งเสริมด้านการปศุสัตว์

  1.6  ส่งเสริมด้านการผลิตสินค้า OTOP
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และความมั่นคง ของสังคม

 
 

2.1  ให้เด็กมีภาวะทางโภชนาที่ดีพร้อมทางการศึกษา

 

2.2  ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  ปลอดจากโรคภัยและใส่ใจการออกกำลังกาย

 

2.3  สังคม ชุมชนมีความรักสามัคคีโดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรม เช่น แข่งกีฬา
       จัดงานประเพณี  เป็นต้น

  2.4  ความมั่นคงและความปลอดภัยในชุมชน/สังคม
  2.5  เงินอุดหนุนหน่วยงาน / ส่วนราชการในเขตอำเภอ  และจังหวัด
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 
 

3.1  ตัดถนนใหม่ในเส้นทางที่จำเป็น

 

3.2  ปรับปรุงถนนลูกรัง  หินคลุก

 

3.3  ก่อสร้างถนน คสล.  ลาดยาง

  3.4  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์สาธารณะ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 
  4.1  ปรับปรุงห้วย  หนอง  สระ  ชลประทาน
  4.2  ขุดสระในที่ราษฎรที่ต้องการพัฒนาแหล่งน้ำในที่ตัวเอง
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

5.1  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

5.2  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบล

  5.3  แก้ไขปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์ให้หมดสิ้นและถาวร
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้ง ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

 
 

6.1  พัฒนา อบต.จัดหาเครื่องมือการทำงานที่ทันสมัย

 

6.2  ให้จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ค้นคว้ารับรู้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง

 

6.3  ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการบริการของ อบต.

 

6.4  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัย

 

6.5  เด็ก  เยาวชนได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี  และการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ

 

6.6  พัฒนาบุคลากร อบต. บุคลากรอื่น ๆ ในเขตพื้นที่  รวมทั้งประชาชนภายในตำบลหัวหนอง