องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวกานดา   เพียวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเพ็ญศิริ   บุญประคม
ว่าง
นางสาวอุบลรัตน์  สุจริต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 


นางรุ่งฤดี     ภักดีลุน
น.ส.สิริพร  มาตชะดา
นางจิรุนันตร์  เจริญอินทร์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ