องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นายจิรวิชญ์   ป้องชารี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

 
นางรพีพรรณ   นวลวิทยาพงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

 
จ่าเอกสุปชัย  นวลพุดซา
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายพินิจ  สันตชิต
น.ส.น้ำฝน   จันทนป
นางชญานุศภัฒน์  สีดาคำ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสุเมธ   พูลทวี

นายสุชาติ   หวานเสร็จ

นางธนพร  พูลทวี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

ว่าง

นายกิตติศักดิ์   เล่ห์กล
นายวชิรพล   อานจันทึก
  นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ

นางจารุวรรณ   อิ้งชัยภูมิ นางสาวสุภาวดี  สะเดา นางสุรีรัตน์  กองชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายปรีชา  ราชฮุม

คนงานทั่วไป