องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายสมเกียรติ   หมื่นแก้ว
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.088-0324546


นายชัยนรินทร์  เจือจุน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
นายจิรวิชญ์   ป้องชารี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

โทร.085-0005664
โทร.095-6579932

นายเตือน  กิ่งไม้กลาง
นายสมเกียรติ   หมื่นแก้ว
สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
โทร.095-1697294
โทร.088-0324546

นางมณี  ศิริมา

นายชัยนรินทร์  เจือจุน
สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
โทร.066-0247623
โทร.085-0005664

นางกฤษณา   โสกัณฑัต

นายสมหวัง   ตากไธสง
สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
โทร.086-4515379
โทร.098-3858956