องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหารการเมือง

นายสมศักดิ์  มาซา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

โทร. 083-2845641

นางนภาภรณ์  สิงห์รัมย์

นางกนิษฐา  เจือจุน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.085-0145228
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.090-8962322

นายวิโรจน์   ทาตา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

โทร.098-9499585

คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ
นายจิรวิชญ์   ป้องชารี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.062-4614638
นางรพีพรรณ   นวลวิทยาพงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.085-3311704

จ่าเอกสุปชัย  นวลพุดชา นางสาวกานดา  เพียวงษ์ นายธนโชติ  คงพลปาน
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.088-5093347
โทร.081-7591141
โทร.081-7691141นางสาวน้ำฝน  จันทนป
นางชญานุศภัฒน์  สีดาคำ
นายสัญญา  เทียงคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
วิศกรโยธาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มงานแบบแผนและก่อสร้าง
โทร.081-3207977
โทร.089-4804629
โทร.086-2325789