องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนอง  ครั้งที่ 3/2567 


   วันที่   9   เม.ย.   2567  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนอง  ครั้งที่ 3/2567  เพื่อพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  สำหรับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27