องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


เคารพธงชาติวันที่ 1 เมษายน 2567


วันจันทร์ที่ 1  เมษายน  2567  นำโดย นายสมศักดิ์  มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ข่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าแถวร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน มีทัศนคติที่ดี มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27