องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567


วันจันทร์  ที่  5  กุมภาพันธ์  2567

นำโดย  นายสมศักดิ์  มาซา  ตำแหน่ง  นายกองค็การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ร่วมกับ  ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร   พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเข้าร่วมกิจกรรม  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  พร้อมกล่าว           คำปฎิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานให้         เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติที่ดี  มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-20