องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันจันทร์ท่ี 16 ตุลาคม 2566 นำโดยนายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหัวหนอง และพนักงานจ้างได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ


วันจันทร์ท่ี 16 ตุลาคม 2566   นำโดย นายสมศักดิ์  มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ร่วมกับ  ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมกิจกรรม  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ เป็นการนสร้างวัฒนธรรม องค์กรของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่อยงานมีทัศนคติที่ดี  มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-20
2024-01-19
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-22