องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 6 กันยายน 2566 นางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่่่น


ในวันที่ 6 กันยายน  2566   นางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    โดยท่านวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-20
2024-01-19
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-22