องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


การประชุม โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชน การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่2ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)


วันที่ 21 กันยายน 2563 นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธาน การประชุม โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจรน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่2ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10