องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
องค์กรการเรียนรู้
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2562 ]169
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2562 ]156
3 แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]164
4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 4 พ.ค. 2561 ]176
5 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]167
6 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [ 2 ก.พ. 2561 ]147
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2561 ]177
8 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]169
9 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]166
10 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2560 ]172
11 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร [ 12 ก.ย. 2560 ]186
12 ข้อบังคับสอบสวนคดีละเมิด [ 11 ก.ค. 2560 ]189
13 พระราชกฤษฎีกาภาษีบำรุงที่ดิน [ 17 พ.ค. 2560 ]177
14 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ [ 4 เม.ย. 2560 ]189
15 กฎกระทรวงอาคาร [ 7 ก.พ. 2560 ]197
16 กฎกระทรวงตั้งโรงฆ่าสัตว์ [ 3 ม.ค. 2560 ]173
17 กฎกระทรวง ภาษีโรงเรือน ที่ดิน [ 8 พ.ย. 2559 ]185
18 พระราชบัญญัติบัตรประชาชน [ 16 ส.ค. 2559 ]170
19 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล [ 12 เม.ย. 2559 ]198
20 การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 5 ก.พ. 2559 ]196
 
หน้า 1|2