องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


กิจกรรมเคราพธงชาติ อบต.หัวหนอง

    รายละเอียดข่าว

คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างอบต.หัวหนอง  เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญาณตน  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการสร้างวัฒธรรมองค์กรของหน่วยงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองมีทัศนคติที่ดี  มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ในวันที่  7  มีนาคม  2565  ณ  องค์การบริหาร  ส่วนตำบลหัวหนอง       เอกสารประกอบ กิจกรรมเคราพธงชาติ อบต.หัวหนอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง