องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

- คำร้องขอตัดต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้ที่กีดขวางทางจราจรถนน

- ระบบจองคิวขอเข้ารับบริการ งานจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง