องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
นายจิรวิชญ์   ป้องชารี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง


 
นางรพีพรรณ   นวลวิทยาพงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

 
จ่าเอกสุปชัย  นวลพุดซา
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายพินิจ  สันตชิต
น.ส.น้ำฝน   จันทนป
นางชญานุศภัฒน์  สีดาคำ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
    นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสุเมธ   พูลทวี

นายสุชาติ   หวานเสร็จ

นางธนพร  พูลทวี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

นายเฉลิมเกียรติ   บุญลือ

นายกิตติศักดิ์   เล่ห์กล
นางจารุวรรณ   อิ้งชัยภูมิ
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาวดี  สะเดา
นางสุรีรัตน์  กองชนะ
นายปรีชา  ราชฮุม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป