องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหารการเมือง

นายสมศักดิ์  มาซา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

โทร. 083-2845641

นางนภาภรณ์  สิงห์รัมย์

นางกนิษฐา  เจือจุน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.085-0145228
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.090-8962322

นายวิโรจน์   ทาตา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

โทร.098-9499585


คณะผู้บริหารฝ่ายประจำนายจิรวิชญ์   ป้องชารี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.062-4614638นางรพีพรรณ   นวลวิทยาพงศ์
นางสาวกานดา  เพียวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.085-3311704
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-7591141

ว่าง

จ่าเอก  สุปชัย  นวลพุดชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.088-5093347